องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


ประชุมโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยาง


 ภารกิจงานนางวรินทร์ธร  สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ได้เข้าร่วมประชุมโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน โดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในกรณีราคายางตกต่ำ เพื่อประกันรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง...............เวลา 10.30 น.เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมกับคณะอาจารย์สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อพัฒนารูปแบบการใช้องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่โครงการ 5 กลุ่มจังหวัด โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้คัดเลือกตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพื้นที่เป้าหมาย...จึงเรียนมาเพื่อโปรดทรา

2019-11-07
2019-11-05
2019-11-04
2019-11-04
2019-11-01
2019-11-01
2019-10-23
2019-10-22
2019-10-21
2019-10-18