องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน นำโดยท่านนายกวรินทร์ธร สุวรรณพรหม ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาปศุสัตว์ตำบลกุดสะเทียนเข้าร่วมประชุม เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี..

2020-06-03
2020-05-07
2020-05-05
2020-05-01
2020-03-04
2020-03-04
2020-03-03
2020-03-02
2020-03-02
2019-11-07