องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


ประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล


เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. เข้าร่วมประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล โดยกรมการพัฒนาชุมชนให้อำเภอฯดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับหมู่บ้านและชุมชนใช้ในการพัฒนาตนเอง ให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนา ส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชนในทุกหมู่บ้าน ร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน...

2020-06-03
2020-05-07
2020-05-05
2020-05-01
2020-03-04
2020-03-04
2020-03-03
2020-03-02
2020-03-02
2019-11-07