องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563


ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563//

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน โดยท่านนายกวรินทร์ธร สุวรรณพรหม เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ร่วมกับท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่ ผู้นำสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564..

2020-08-26
2020-08-12
2020-08-08
2020-08-04
2020-06-03
2020-05-07
2020-05-05
2020-05-01
2020-03-04
2020-03-04