องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


ประชุมสภา


ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

นำโดยท่านนายกวรินทร์ธร  สุวรรณพรหม และนางนลินรัตน์ ก่ำแก้ง ได้จัดประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาฯ เพื่อเสนอเรื่องพิจารณา

เพื่อพิจารณาต่อไป.......

 

2017-12-08
2017-12-07
2017-12-05
2017-11-22
2017-11-09
2017-11-03
2017-10-24
2017-10-11
2017-09-12
2017-09-11