องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


ประชุมสภา


ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

นำโดยท่านนายกวรินทร์ธร  สุวรรณพรหม และนางนลินรัตน์ ก่ำแก้ง ได้จัดประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาฯ เพื่อเสนอเรื่องพิจารณา

เพื่อพิจารณาต่อไป.......

 

2018-12-28
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14