องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


กิจกรรมนวดแผนไทยวัยจิ๋ว


ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต (กิจกรรมนวดแผนไทยวัยจิ๋ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ) เพื่อส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นเพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลกุดสะเทียนได้เรียนรู้เทคนิคสิธีกรนวดแผนไทย นวดคลายเส้น เป็นการพัฒนาให้เด็กมีอาชีพ ทำให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ โดยมีนางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

2017-12-08
2017-12-07
2017-12-05
2017-11-22
2017-11-09
2017-11-03
2017-10-24
2017-10-11
2017-09-12
2017-09-11