องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


กิจกรรมนวดแผนไทยวัยจิ๋ว


ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต (กิจกรรมนวดแผนไทยวัยจิ๋ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ) เพื่อส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นเพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลกุดสะเทียนได้เรียนรู้เทคนิคสิธีกรนวดแผนไทย นวดคลายเส้น เป็นการพัฒนาให้เด็กมีอาชีพ ทำให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ โดยมีนางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2018-12-28
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14