องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน


ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตำบลกุดสะเทียนได้จัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน นำโดยประธาน     คณะกรรมทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงาน โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับ หมู่บ้านร่วมกันตามแนวประชารัฐ และพัฒนาแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประชาชน

 

2018-11-13
2018-11-10
2018-11-09
2018-11-07
2018-11-07
2018-11-06
2018-10-25
2018-10-23
2018-10-13
2018-10-13