องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน


ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตำบลกุดสะเทียนได้จัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน นำโดยประธาน     คณะกรรมทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงาน โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับ หมู่บ้านร่วมกันตามแนวประชารัฐ และพัฒนาแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประชาชน

 

2018-12-28
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14