องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


อบรมผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการ ผุ้ด้อยโอกาส


ในวันที่ ๑๐และ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนา การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกานและจิตใจ

2018-11-13
2018-11-10
2018-11-09
2018-11-07
2018-11-07
2018-11-06
2018-10-25
2018-10-23
2018-10-13
2018-10-13