องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม


ในวันที่ 26 พ.ย.61 อบต.กุดสะเทียน ร่วมกับ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม หมู่บ้านโนนเสถียร ม.2 มีหน่วยงานราชการเข้าร่วม ผู้แทนเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ผู้แทนพัฒนากรอำเภอศรีบุญเรือง เพื่อบูรณาการโครงการฯ 

2018-12-28
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14