องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


รับรุ่นเครือข่าย เด็กและเยาวชน รุ่น 3 และ 4


ในวันที่ ๑๗-๒๐ และ ๒๑-๒๔ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้มีการจัดการโครงการ “การพัฒนาระบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนโดยชุมชนท้องถิ่น” รุ่นที่ ๓ และรุ่น ๔ ภายใต้เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดรับรุ่นเครือข่าย โดยรับเกียรติจากนายรพิสิทธ์ พิมพ์พัฒน์ ประธานกล่าวต้อนรับเครือข่ายจาก ๑๐ อปท.
2018-09-20
2018-03-01
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-11
2017-12-19
2017-10-09
2017-09-09
2017-08-09
2017-07-29