องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

คณะผู้บริหาร

นางวรินทร์ธร  สุวรรณพรหม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกิตติภูมิ มังคูณ นายวัลลพ  ศรีชำนิ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางดุจรัตน์  น้อยคำมูล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล