องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

สภา อบต.

 
นางนลินรัตน์ ก่ำแก้ง
ประธานสภาอบต.กุดสะเทียน
   
นายทองทรัพย์ นากา นายวิกลม ชัยนารี
รองประธานสภาอบต.กุดสะเทียน เลขานุการสภาอบต.กุดสะเทียน
       
 นายปฏิวัติ โทอึ้น นายกวีศักดิ์ ยาวเต่า
นายธามภูสิทธิ์ ประหยัดทรัพย์  นายทองปาน บุญประคม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
       
 นายวันชนะ บุญประคม  นางพิราวรรณ แก้วโสม  นางมลิวัลย์ ภูบ้านหม้อ  นายบุญมี สีเหลี่ยมงาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
 

 
นายเสถียร หมั้นมี

นายกิตติพล สุวรรณพรหม  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน