องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

สำนักงานปลัด

    
  นางดาวไสว  บัวจารย์
 
  หัวหน้าสำนักปลัด  
   
นางสาวธันยนันท์ ผิวดำ
-ว่าง-  -ว่าง- -ว่าง-
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
   
 นายสุรชัย ทองนาค
 นางสาววนิสา  หารประชุม  -ว่าง- นายสุราช อินทรโก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
 

 
   
นางสาวนัคมน แก้วมงคล     นายอนิรุทธิ์ จันทร์ดี        
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ        
   
 
 
 
 
 

 

   
     
     
     
     
     
     
 
  นายธีรวัฒน์ บุญประคม
  พนักงานขับรถ