องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

กองคลัง

     
  นางศศิวิมล โภคาทวี  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  

 
นางภัทรภร  สวนโสกเชือก
นางสาวชลธิญา  สาวิสัย
นางสาวดวงพร สังสนา
 นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าพนักจัดเก็บรายได้  นักวิชาการพัสดุ
     
 นางสาวอารียา  คำดี นายธีรวัฒน์ บุญประคม นางภัทรนันท์ บุญประคม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ