องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

กองช่าง

     
  -ว่าง-  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
 
 
 -ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
 นายช่างโยธา  นายช่างสำรวจ วิศวะกรโยธา
   
นางสาวรัชชณู  บุญเฉลียว นายจีรศักดิ์  วงศ์ชารี
นางสาววรรณิศา สุขบัว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายพีระภัทร ปัตถา
นายมงคลชัย กุดฉลาด
 
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ