องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

กองการศึกษา

     
   -ว่าง-  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
 
 
 นายภานุพันธ์ แสงพันธ์ -ว่าง-  -ว่าง-
 นักวิชาการศึกษา  นักสันทนาการ เจ้าพนักงานธุรการ
       
นางแพรพรรณ แสนมงคล
นางสาวจงกลณี โทนาสิงห์
 นายนันทวัฒน์ ช่องทอง นางทองหลาง บุญประคม
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
 
 
นางไพรสณฑ์ คำมูล นางสาวรุ้งนภา จิตสุนนท์ นางสาวกิ่งกานต์ สิงห์น้อย  นายนิมิต วิเชียรดี
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครู ค.ศ.1  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
น.ส.เบญจวรรณ เปาะสะเกษ นางวิภารัตน์ ชัยแสง น.ส.อัศวารัตน์ เจิมแหล้ นายสุจรินทร์ พลาศรี
 ผู้ช่วยนักโภชนาการ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


 

     

นางสาวแก้ว ดอนหมั่น นางดุจรัตน์ น้อยคำมูล
 

ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก