องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

          เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีขอบเขตภารกิจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะครอบคลุมในหลายด้าน  เช่น การจัดการศึกษา  การจัดทำระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การส่งเสริมและการฝึกประกอบอาชีพ  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ  ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางสังคมให้แก่ประชาชน  และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่นข้างหน้าต่อไปนี้  จึงได้บูรณาการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้างต้น  ตามกลุ่มเป้าหมายแผนการจัดสรรงบประมาณ  ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  โดยให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู  จึงกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  รวม 4 ด้าน คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง

                   แนวทางที่ 1.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป

                   แนวทางที่ 1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

                   แนวทางที่ 1.3  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ

                   แนวทางที่ 1.4  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

                   แนวทางที่ 2.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   แนวทางที่ 2.2  ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่าง ๆ

                   แนวทางที่ 2.3  พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะ เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน

                   แนวทางที่ 2.4  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

                   แนวทางที่ 2.5 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

                   แนวทางที่ 3.1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   แนวทางที่ 3.2  พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

                   แนวทางที่ 3.3  สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชนสตรี  คนชรา  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

                   แนวทางที่ 3.4  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

                   แนวทางที่ 3.5  แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

                   แนวทางที่ 3.6  สร้างเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก เยาวชน ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

                   แนวทางที่ 3.7  ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย

                   แนวทางที่ 3.8  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

                   แนวทางที่ 3.9  สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น

                   แนวทางที่ 3.10 ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ

                   แนวทางที่ 3.11 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   แนวทางที่ 3.12 การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   แนวทางที่ 3.13 การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง

                   แนวทางที่ 3.14 การบริการประชาชน

                   แนวทางที่ 3.15 การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   แนวทางที่ 4.1  ส่งเสริมพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ

                   แนวทางที่ 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

                   แนวทางที่ 4.3 ส่งเสริมการจัดเทศกาล และงานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว