องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

          1.  อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  และรับจ้างทั่วไป

          2.  หน่วยธุรกิจในตำบล

         -  ปั๊มน้ำมันแบบ  2 หัวจ่าย  จำนวน   4   แห่ง ,  แบบหยอดเหรียญ  11  ตู้

-  โรงสี          จำนวน  13  แห่ง

-  ร้านค้า        จำนวน  41  แห่ง