องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

สภาพทางสังคม

         1.  การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  6  แห่ง                 

ปีการศึกษา  2560


-  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน  1  แห่ง                                     

 ปีการศึกษา  2560

 

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน             จำนวน  8  แห่ง

-  หอกระจายข่าว                                   จำนวน  9  แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ม.1, 5, 4, และ 8 )     จำนวน  4  แห่ง

ปีการศึกษา  2560


2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด/สำนักสงฆ์     จำนวน  8  แห่ง  คือ 

 

 

3. สาธารณสุข

 -  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน  1   แห่ง มีเจ้าหน้าที่ จำนวน  5  คน ดังนี้

           1.  นายชัยวัฒน์    บุญประคม           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

           2.  นางเนตรดวงฤดี    ชาวทะเล        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

           3.  นายศราวุธ           ชัยปัญหา        เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

            4.  นางสาวสุดารัตน์    เกตุนาค         แพทย์แผนไทย

4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          -  มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลกุดสะเทียน  ( ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน หมู่ที่  6 )  มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์  จำนวน  7  นาย มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนร่วมปฏิบัติหน้าที่ในตำบลกุดสะเทียน จำนวน 85 นาย    ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน มีความพร้อมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  แต่มีความจำกัดด้านบุคลากรและงบประมาณ