องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

1.  การคมนาคม  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนใช้เส้นทางคมนาคมทั้งหมดแยกเป็น

              -  ถนนลาดยาง                    จำนวน              7  สาย  

               -  ถนน  คสล.                     จำนวน              9  สาย 

               -  ถนนลูกรัง                       จำนวน           33  สาย        

2.  การโทรคมนาคม

             -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  (สาขา)   จำนวน   1   แห่ง      

3.  การไฟฟ้า / ประปา

              ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  มีไฟฟ้าและประปาเข้าถึงครบทั้ง  8  หมู่บ้าน

4.  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

             -  พื้นที่ตำบลกุดสะเทียน มี ลำน้ำ  ลำห้วย  จำนวน  3  สาย  ได้แก่ 

    *  ลำน้ำมอ  ไหลผ่านหมู่บ้าน  ดังนี้  บ้านวังคูณ , บ้านนาชุมแสง, บ้านนาทม , บ้านกุดสะเทียน บ้านกุดแท่น

     * ลำห้วยยาง  ไหลผ่านหมู่บ้าน  ดังนี้  บ้านใหม่ศรีทอง , บ้านกุดสะเทียน , บ้านกุดแท่น

     * ลำห้วยโจด  ไหลผ่านหมู่บ้าน  ดังนี้  บ้านโนนเสถียร , บ้านคลองเจริญ , บ้านใหม่ศรีทอง , บ้านกุดสะเทียน , บ้านกุดแท่น

            -  บึง , หนองและอื่นๆ จำนวน  7  แห่ง  ได้แก่  บึงสำราญ ,  หนองหอย , หนองไผ่ , หนองโดน , หนองทม  ,  สระอีสานเขียว  (ปะขวาง)  และสระหนองกุง

5.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

            -  ฝาย  จำนวน   19  แห่ง