วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านพ่อทองอินทร์ - หน้าบ้านพ่อคำพอง หมู่ที่ 2 บ้านโนนเสถียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง ตำบลกุดสะเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด โรงเรียนบ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 2 บ้านโนนเสถียร ตำบลกุดสะเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด สำนักสงฆ์ป่า ดอนโมง หมู่ที่ 2 บ้านโนนเสถียร ตำบลกุดสะเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-59-027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ครุภัณฑ์หมายเลข 483-61-023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่มตามโครงการจัดระบบศูนย์พักคอยใกล้บ้านใกล้ใจ อบต.กุดสะเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง