วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านนาทม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร สายข้างสำนักสงฆ์ป่าดอนโมง บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง