วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยาว 122 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดสะเทียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ
27  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยาว 122 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
30  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน (บ้านนายลำไย) บ้านโนนเสถียร หมู่ที่่ 2
30  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground Water Bank) ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา(บ่อปิดเล็ก
30  ก.ย. 2562
โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เล่นตามรอยพ่อ จำนวน 1 ฐาน
30  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ยาว 15 เมตร
30  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน (บ้านนางวิภาดา) บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 2