วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จัดทำป้ายสแตนโพเดี้ยม To be numberone
17  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมพาหนะเคลื่อนย้าย ตามโครงการร่วมจัดขบวนแห่งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างเหมาพาหนะสำหรับขบวนเชิญ To be mumberone ตามโครงการร่วมจัดขบวนแห่งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างเหมาพาหนะรับส่ง ตามโครงการร่วมจัดขบวนแห่งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อกล้องถ่ายภาพและวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายตามโครงการร่วมจัดขบวนแห่งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการร่วมจัดขบวนแห่งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ คสล.บ้านกุดแท่น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง