วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา เพื่อขยายท่อเมนประปาการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5x2.5เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้าง ร.ร.บ้านวังคูณ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน (บ้านนางแข่น) ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยานต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน บจ 4856 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะต้นทางประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง