วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จัดทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ (กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำข้าวแต๋น)
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์่ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี (กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำข้าวแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดสะเทียน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1 ฝน 1 ต้น ตามพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง