วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ (นางสาวพรรณี วงษ์ชารี) ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างโครงการชุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านน้อยทรายทอง บ้านกุดสะเทียน ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อถนนหันนางาม-นาเลิง ถึงถนนใหม่ศรีทอง-หนองผือ
8  ก.ค. 2562
ซื้อธงโปรยแบบคู่พร้อมขายึดเสา ขนาด 0.61.8 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
โครงการชุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 8
8  ก.ค. 2562
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground water Bank) ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาตร์พระราชา(บ่อเปิด) สถานที่วัดนาชุมแสง
8  ก.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านกุดแท่น ม.7
8  ก.ค. 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยปูผิว Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม. ทับหน้า บ้านใหม่ศรีทอง ม.6 (จำนวน 3 จุด)
8  ก.ค. 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยปูผิว Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.ทับหน้า บ้านวังคูณ ม.5