วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (เสริมผิวหินคลุก) สายโคกหินแห่-โคกหนองโอ่งบ้านใหม่ศรีทอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างปรัปปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (เสริมหินคลุก) สายนาชุมแสง-โคกนาใหม่ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างจัดทำตรายางชื่อ-สกุล พร้อมตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพายตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง