วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์คำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องตัดไฟเบอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (สว่านไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด (วันท้องถิ่นไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง