วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (ฮีต12คอง14) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อป้ายโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (ฮีต12คอง14) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนนบริเวณหน้า กศน.ตำบลกุดสะเทียน บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดสะเทียน หมู่ 1 (ถนนหน้าโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร และหน้าบ้านนายสมถวิล กำไรทำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อธงแบบคู่พร้อมขายึดเสาหุ้มหัวบัวชุบสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-เครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดโต๊ะประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นรวงผึ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง