วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาค่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดแต่งเวทีโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุของรางวัลสำหรับการแข่งขัน/เกม/การแสดง โครงการวันเด็กแห่่งชาติประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดซุ้มกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างป้ายโครงงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข1357 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเ้ข้าเล่มสันกาว จำนวน 4 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง