วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2563
ซื้อถังขยะสำหรับขยะทั่วไป ขนาดบรรจุ 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตผักเศรษฐกิจแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยยาง บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตผักเศรษฐกิจแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างขุดลอกลำห้วยโจด บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อรถเข็น 2 ล้อ (โครงเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง