วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (โพเดียมแบบไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดและระบบเปิด หมู่ที่ 1-8 ตำบลกุดสะเทียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน และวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อรางน้ำฝนพร้อมติดตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดสะเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายโครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงตามโครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง