วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ขนาดบรรจุ 1 ลิตร และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดบรรจุซองชา 25กรัม/1250 ซอง/ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ศรีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางโดยทำการรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับและปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดสะเทียน-บ้านนาทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 2
10  พ.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาชุมแสง - สามแยกวังคูณ รหัสทางหลวง นภ.ถ.29001 หมู่ที่ 3 บ้านนาชุมแสง
10  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาชุมแสง - สามแยกวังคูณ รหัสทางหลวง นภ.ถ.29001 หมู่ที่ 3 บ้านนาชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำปะปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (notebook) หมายเลขคุรุภัณฑ์ 416-58-026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง นข 1357 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง