วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อชุดเรียนรู้สาระทักษะภาษาและวันสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้าง่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปปฏิทินแขวน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ธ.ค.62-ก.พ.63 (นายชาตรี สาระวิชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดสะเทียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม)
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อถังขยะพลาสติก ความจุ 120 ลิตร พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ 4856 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง