วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักรวมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างอ่างแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนปิดช่องประตูเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 5905 นภ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง