วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือหมึก LED ขาวดำ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิพม์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
เช่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรภบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-4795 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง