วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
18  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
18  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนปิดช่องประตูเดิม
18  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างอ่างแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
18  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างบ่อพักรวมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
18  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า-ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่
18  มิ.ย. 2561
ต่อเติมพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ (ซาเล้ง)
14  มิ.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารตามโครงการฝึกอบรมจัดการขยะชุมชนแบบชุมชนจัดการตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะชุมชนแบบชุมชนจัดการตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง