วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2561
อาหารเสริม (นม)
18  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 (พันธุ์ไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (สำนักงานปลัด)
20  เม.ย. 2561
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด (สำนักงานปลัด)
20  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน 4856 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านกุดแท่น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอยข้างโรงเรียนบ้านโนนเสถียร และหน้าบ้านนายคำมี วิเชียรดี บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง