วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร-เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู
19  เม.ย. 2561
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู
20  เม.ย. 2561
โครงการวางท่อระบายน้ำซอยข้างโรงเรียนบ้านโนนเสถียร และหน้าบ้านนายคำมี วิเชียรดี บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 2
20  เม.ย. 2561
โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านกุดแท่น หมู่ที่ 7
20  เม.ย. 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือหมึก LED ขาวดำ (กองคลัง)