วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2561
จัดซื้อเครื่องพิพม์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองช่าง)
20  เม.ย. 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (กองคลัง)
9  เม.ย. 2561
เหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
9  เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
2  เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารคู่มือ ตามโครงการฝึกอบรมผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็น ตามโครงการฝึกอบรมผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ เอ๔ ๘๐ แกรม ๕๕๐ แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเงินสำรองจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง