องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

------------------------------------------------------------------

                ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้



    เอกสารประกอบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง