องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 
การประชุมประจำเดือนผู้นำฝ่ายปกครองตำบลกุดสะเทียน
 
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"
 
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ.2560
 
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนำสู่การปฏิบัติตำบลกุดสะเทียน ประจำปี พ.ศ.2560
 
inside ปรองดอง 7 นาที
 
inside ปรองดอง 3 นาที