องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 

 
  จดหมายข่าว ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจ...
       ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 ณ ชั้น 1 งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหาร...
  ประชุมประจำเดือน
      

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่ว...

  ทอดกฐินที่วัดบ้านกุดสะเทียน
      

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม ร่วมทอดกฐิ...
  การจัดการความรู้เครือข่าย
      

การจัดการความรู้เครือข่าย เวทีสานพลังเยาวชนคนดี วิถีชุมชนท้องถิ่น

  สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่...
       สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ศาสตร์ของพระราชาก...
 
การประชุมประจำเดือนผู้นำฝ่ายปกครองตำบลกุดสะเทียน
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560