องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 

 
  จดหมายข่าว ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจ...
      

ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี...

  ซ้อมรำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
      

พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ร่วมกับประชาชนในเขตตำบลกุดสะเทียน ร่วมซ้อมรำบวง...

  โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื...
      

ในวันที่ 26 พ.ย.61 อบต.กุดสะเทียน ร่วมกับ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ มหาวิทยาลัยขอ...
  เวทีสานพลังเยาวชนคนดี วิถีชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับ อป...
       ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส...
  สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาไทย...
      

สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาไทยยั่งยืน ครั้่งที่ 2 ประจำปี 2561

 
การประชุมประจำเดือนผู้นำฝ่ายปกครองตำบลกุดสะเทียน
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560