องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
      

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน นำโดยท่านนายกวรินทร์ธร สุว...

  ได้จัดหาและนำส่งอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในช่วงกา...
      

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน โดยท่านนายกวรินทร์ธร สุวรรณพรหม มอบหมายให...

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
      

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน นำโดยท่านนายกวรินทร์ธร สุวร...
  การจัดการความรู้เครือข่าย
      

การจัดการความรู้เครือข่าย เวทีสานพลังเยาวชนคนดี วิถีชุมชนท้องถิ่น

  สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่...
       สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ศาสตร์ของพระราชาก...
 
การประชุมประจำเดือนผู้นำฝ่ายปกครองตำบลกุดสะเทียน
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560