องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 
  ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      

ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน นำโดยท่านนายกวรินทร์ธร สุวรร...

  แข่งขันส้มตำลีลา และประกอบอาหารพื้นเมือง
      

ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน นำโดยท่านนายกวรินทร์ธร สุวรร...

  มอบใบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
      

ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ...
  การจัดการความรู้เครือข่าย
      

การจัดการความรู้เครือข่าย เวทีสานพลังเยาวชนคนดี วิถีชุมชนท้องถิ่น

  สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่...
       สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ศาสตร์ของพระราชาก...
 
การประชุมประจำเดือนผู้นำฝ่ายปกครองตำบลกุดสะเทียน
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560