องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 
  ประชุมโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยาง
      

 ภารกิจงานนางวรินทร์ธร  สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน วันที่ 7 พฤศจิกา...

  เข้าเฝ้าฯรับพระราชทางของที่ระลึก ในโอกาสที่สมเด็จพ...
      

 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางวรินทร์ธร  สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน...

  เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
      

วันนี้ 4 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน โดยท่านนายกวรินทร์ธร  สุวรรณพรหม พร้...
  การจัดการความรู้เครือข่าย
      

การจัดการความรู้เครือข่าย เวทีสานพลังเยาวชนคนดี วิถีชุมชนท้องถิ่น

  สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่...
       สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ศาสตร์ของพระราชาก...
 
การประชุมประจำเดือนผู้นำฝ่ายปกครองตำบลกุดสะเทียน
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560