องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 

 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
      

ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ...

  จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑
      
  มหัศจรรย์ นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน
      

ในวันที่ ๒๗ เมษายน ...
  เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู้เป้าหมายการพัฒน...
      

ระหว่า...

  MOU
      

ในวันท...

 
การประชุมประจำเดือนผู้นำฝ่ายปกครองตำบลกุดสะเทียน
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560