คำแถลงนโยบาย ของ นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน รองประธานสภาฯ และ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉัน นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯที่เคารพรักทุกท่าน เพื่อที่จะได้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน ก่อนอื่น ดิฉันใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณาที่ทุกท่านได้มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับดิฉันในครั้งนี้ และ ขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้อง ประชาชนชาวตำบลกุดสะเทียนด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยกันพัฒนา บ้านของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยความพร้อมและจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และมุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามสโลแกน ที่ว่า “กุดสะเทียนก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจพัฒนา”

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหานานาประการของท้องถิ่นบ้านเราและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง โดย น้อมนำเอาบางส่วนของแนวพระราชดำรัส ใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาเป็นกรอบคิดและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ตามประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ให้ดิฉัน นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เพื่อเปิดโอกาสให้ดิฉันได้แถลงนโยบายก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ในตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน นั้น

ทั้ง นี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ ใน วรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ ได้ระบุไว้ว่าการประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาฯทุกคนที่มาประชุมด้วย ซึ่งดิฉันก็ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมอบให้เลขานุการสภาฯ เพื่อแนบเป็นเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สามารถ บรรลุถึงเป้าหมายของภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๙-๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ประการสำคัญคือ การน้อมนำเอาแนวพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้มากที่สุด และเพิ่มเติมในส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น บัดนี้ ดิฉันได้ดำเนินการจัดทำนโยบายสำหรับการบริหารจัดการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะนำเสนอเพื่อแถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ โดย ผ่านทางท่านประธานสภาฯไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ให้ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนในโอกาสต่อไป ตามลำดับดังนี้ วิสัยทัศน์ “ระบบโครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมดี มีภาคีร่วมสร้าง หนุนเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ยุคดิจิทัล”

พันธกิจ
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ พัฒนา แหล่งน้ำ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
2. พัฒนาด้านการคมนาคม เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและเพื่อการขนส่ง สินค้าการเกษตร
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปริมาณขยะในตำบลลดลงและมีสิ่งแวดล้อมที่ ดี ทำให้เป็นตำบลน่าอยู่
4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทุกช่วงวัย และเร่งรัดยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยกิจกรรม โครงการ To Be Number one
6. พัฒนาอาชีพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
7. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทำงานที่สำคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. พัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค – สาธารณูปการอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก กำกับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
๓. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น ลดปริมาณขยะในตำบล
๔. พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้เกิดประสิทธิภาพ และก้าวทันเทคโนโลยี
๕. พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนละชุมชน ในการประกอบสัมมาชีพ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนป้องกันปัญหาอาชญากรรม และปัญหา ยาเสพติด
๗. สร้างโอกาสการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่

แนวทางในการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
1.1พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบอาชีพ
1.2 ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
1.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยและผู้พิการ พัฒนาให้มี ความเข้มแข็งตลอดชีวิต
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และเสริมสร้างจิตสำนึกในการลด อุบัติเหตุอุบัติภัยให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
2.1 อนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
2.2 อนุรักษ์และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำ
2.3 บริหารจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
3.1 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่
3.3 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยว
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
4.1 พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้นวัตกรรม และการส่งเสริมการตลาด
4.2 พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืน
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยเพื่อสร้างความ เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย
5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีใช้ในการประกอบอาชีพ
5.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนรู้

จากนโยบายที่ได้กล่าวไปนั้น การดำเนินงานยึดแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาประจำปีเป็นหลักและอาจเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามความจำเป็นและความเดือดร้อนของ ประชาชนและสถานการณ์ปัจจุบัน ฉะนั้น การดำเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้นั้น มีปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาในตำบล กุดสะเทียนและการดำเนินงานตามนโยบาย ที่ดิฉันได้แถลงต่อสภาฯแห่งนี้ไปแล้วนั้น ก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือสัมฤทธิ์ผล ได้โดยไม่ลำบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ ระดับภายในองค์การบริหารส่วนตำบล อันได้แก่ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจากองค์กรภายนอก และ ส่วนราชการต่างๆ ตลอดจน ชุมชน พี่น้องประชาชน ดิฉัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดีและมาตรฐานได้ ดิฉันขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาฯแห่งนี้ว่า

"จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง สุจริต ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างความทัดเทียมให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยจะยึดประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก"

ดิฉันขอจบการแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

จำนวนผู้เข้าชม

534542
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2278
6014
19057
451472
31423
51845
534542

Your IP: 3.92.91.54
2024-07-13 23:06